pajungti

pajungti
pajùngti tr. 1. pakinkyti (į jungą): Reik pajùngti jaučius J. Jautį pajùngti KI80. Šėmi jaučiai pajungti maurojo (d.) Brž. Retai mudu dainuosiv, žagreles taisydamu, jautelius pajungdamu BsO5. Šėmieji jauteliai nepajungiami JV72. Sėdėdamas ant asilyčios ir asilaičio, sūnaus pajungiamos SPII144. | refl. tr.: Pasijungė šėmuosius jautukus KlvD107. Reik man rytoj anksti kelti, žaliamargius pasijungti (d.) Bgs. Tas bernas pasijungė ožį ir aria BsPIV292. Negausiu arklio, tai pasijungsiu jautį, bet miestelin ryt nuvažiuosiu Dbč. 2. pavergti, pakreipti: Monopolistiniai grobuonys pajungė sau visą valstybinę valdžią kapitalizmo šalyse sp. Buožė įvairiausiomis progomis pajungdavo vargingąjį valstietį (sov.) sp. 3. palenkti, pakreipti; pavesti, paskirti: Norint galutinai pajungti gamtą, reikia to siekti tikrai moksliškai pasiruošus . Mūsų šalyje gamta pajungiama tarybinio žmogaus interesams (sov.) sp. Absurdiškas yra visuomeninės gamybos pajungimas privatinei nuosavybei . | refl. tr., intr.: Visų kraštų žmonės savo darbu nugalėjo, pasijungė gamtą . Kosmopolitizmas praktikoje reiškia, kad tautos turi pasijungti dolerio viešpatavimui sp. \ jungti; atjungti; įjungti; išjungti; nujungti; pajungti; perjungti; prijungti; sujungti; užjungti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pajungti — pajùngti vksm. Mókslininkai nóri gam̃tą pajùngti žmonių̃ interèsams …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atjungti — atjùngti tr. 1. atsieti, atrišti, atskirti: Mes atjungsime plokšteles nuo tinklo rš. | Šviesa atjungia sidabrą nuo bromo Mš. neatjungiamai adv. (nlt.) neatsiejamai: Socialistinio lenktyniavimo kilimas yra neatjungiamai susijęs su partijos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bauboti — bauboti, oja, ojo intr. 1. baubti, mauroti: Veršis bauboja Lš. Šėmi jaučiai pajungti bauboja Ds. Šuneliai loja, jauteliai bauboja Žž. 2. menk. garsiai rėkti, verkti: Kad pradėjo baubot jūsų tas vaikelis Pnm. Kap veršis bauboja Onš. 3. Užp vk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gintra — (neol.) sf. elektra: Štai ketinama pajungti Nemunas gintros jėgai gauti Vr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • imperializmas — imperialìzmas sm. (2) DŽ 1. V. Lenino visuomenės raidos teorijoje – monopolistinis kapitalizmas; aukščiausioji ir paskutinė kapitalizmo stadija. 2. sp grobuoniška stambių šalių užsienio politika, siekianti pajungti kitas šalis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išjungti — išjùngti tr. 1. atjungti, išskirti: Nepersiregistravusieji abonentai iš radijo tinklo bus išjungti sp. | refl.: Jei bičių šeimos grandis trūksta vienoje vietoje, tai išsijungia ir kiti grandies nariai rš. 2. iškinkyti iš jungo: Jaučius išjùngti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jarma — ×jarma (rus. яpмo, l. jarzmo) sf. (1) pakinktai jaučiams pajungti, jungas: Užmauk jaučiam jarmas Švnč. Iš šakutėlių jarmą darysme, šėmuosius jaučius jungsme VoL459. Būdots, jarmelę su ienom pakėlei, jaučią pakišai, pakinkei ir nuvažiavai Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jungti — jùngti, ia, ė tr. K, Š; SD168, B, R, MŽ31, M 1. rišti, sieti, vienyti; traukti: Ši sąsmauka jungia abu kraštus rš. Jùngti dančiu, dantiškai (sijas ir padėklus) VĮ. Parvarinė siena abi šalini sieni jungė S.Dauk. Jungti rąstus – sunkus darbas Lnk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaklininkas — kakliniñkas ( nỹkas Klvr, Šil) sm. (2) 1., Vv skersinė kartelė po krūtine jaučiams pajungti (prie ielakties): Prie pakinktų jaučiams ariant su medine žagre būdavo kaklinỹkas Brt. 2. K, M, Vl virvė arba diržas, kurio vienas galas užrišamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • militarizuoti — militarizuoti, uoja, ãvo tr. DŽ pajungti militarizmo tikslams: Stiprindamos ginklavimosi varžybas, militarizuodamos ekonomiką, Amerikos monopolijos mėgina dirbtinai kelti ūkinę konjunktūrą (sov.) rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”